Laravel - polska dokumentacja

Nieoficjalne tłumaczenie dla wersji 4.0

Pamięć podręczna

Konfiguracja

Laravel dostarcza uniwersalne API dla wielu systemów pamięci podręcznej. Konfiguracja pamięci podręcznej znajduje się w pliku app/config/cache.php. W tym pliku, możesz określić, który sterownik pamięci podręcznej chciałbyć używać domyślnie w swojej aplikacji. Laravel wspiera popularne systemy pamięci podręcznej, takie jak Memcached i Redis bez konieczności doinstalowywania dodatkowych komponentów.

Plik konfiguracyjny pamięci podręcznej zawiera również wiele innych opcji, których dokumentacja znajduje się w pliku - upewnij się więc, że zapoznasz się z nimi. Domyślnie, Laravel jest skonfigurowany tak, aby używać sterownika file, który przechowuje zserializowane i zcache'owane obiekty w systemie plików. Przy dużych aplikacjach, zalecane jest aby stosować sterowniki, które składują elementy w pamięci, takie jak Memcached lub APC.

Używanie pamięci podręcznej

Przechowywanie elementu w pamięci podręcznej

Cache::put('key', 'value', $minutes);

Przechowywanie elementu w pamięci podręcznej, jeśli dany element nie isnieje

Cache::add('key', 'value', $minutes);

Sprawdzanie, czy element istanieje w pamięci podręcznej

if (Cache::has('key'))
{
  //
}

Zwracanie elementu z pamięci podręcznej

$value = Cache::get('key');

Zwracanie elementu z pamięci podręcznej lub domyślnej wartości

$value = Cache::get('key', 'default');

$value = Cache::get('key', function() { return 'default'; });

Przechowywanie elementu w pamięci podręcznej na stałe

Cache::forever('key', 'value');

Czasami możesz zechcieć zwrócić element z pamięci podręcznej, ale również przechować domyślną wartość, jeśli dany element nie istnieje. Możesz to zrobić za pomocą metody Cache::remember:

$value = Cache::remember('users', $minutes, function()
{
  return DB::table('users')->get();
});

Możesz również połączyć działanie metod remember i forever:

$value = Cache::rememberForever('users', function()
{
  return DB::table('users')->get();
});

Zwróć uwagę, że wszystkie elementy przechowywane w pamięci podręcznej są zserializowane, możesz więc przechowywać każdy typ danych.

Usuwanie elementu z pamięci podręcznej

Cache::forget('key');

Inkrementacja i dekrementacja

Wszystkie sterowniki za wyjątkiem file i database, wspierają operacje inkrementacji i dekrementacji:

Inkrementacja wartości

Cache::increment('key');

Cache::increment('key', $amount);

Dekrementacja wartości

Cache::decrement('key');

Cache::decrement('key', $amount);

Sekcje pamięci podręcznej

Uwaga: Sekcje pamięci podręcznej nie są wspierane podczas korzystania ze sterownika file lub database.

Sekcje pamięci podręcznej pozwalają na grupowanie powiązanych elementów i późniejsze ich zwracanie w całości. Aby mieć dostęp do sekcji, użyj metody section:

Dostęp do sekcji pamięci podręcznej

Cache::section('people')->put('John', $john);

Cache::section('people')->put('Anne', $anne);

Możesz uzyskać dostęp do elementów z pamięci podręcznej oraz używać innych metod, takich jak increment i decrement:

Dostęp do elementów z sekcji pamięci podręcznej

$anne = Cache::section('people')->get('Anne');

W ten sposób możesz zwrócić wszystkie elementy sekcji:

Cache::section('people')->flush();

Pamięć podręczna dla sterownika database

Jeśli używasz sterownika database do przechowywania pamięci podręcznej, to musisz utworzyć tabelę, na przechowywane elementy. Poniżej znajduje się przykładowa deklaracja schematu dla tabeli:

Schema::create('cache', function($table)
{
  $table->string('key')->unique();
  $table->text('value');
  $table->integer('expiration');
});
Fork me on GitHub