Laravel - polska dokumentacja

Nieoficjalne tłumaczenie dla wersji 4.0

Kontrolery

Podstawowe kontrolery

Zamiast definiować logikę aplikacji w pojedynczym pliku routes.php, możesz skorzystać z klas kontrolera. Kontrolery mogą grupować część logiki aplikacji w klasę. Skorzystanie z kontrolerów, umożliwi również skorzystanie z bardziej zaawansowanych funkcji frameworka, takich jak automatyczne wstrzykiwanie zależności.

Kontrolery znajdują się zazwyczaj w katalogu app/controllers. Ten katalog jest zarejestrowany domyślnie w pliku composer.json w opcji classmap.

Oto przykład podstawowej klasy kontrolera:

class UserController extends BaseController {

  /**
   * Show the profile for the given user.
   */
  public function showProfile($id)
  {
    $user = User::find($id);

    return View::make('user.profile', array('user' => $user));
  }

}

Wszystkie kontrolery powinny rozszerzać klasę BaseController. BaseController również znajduje się w katalogu app/controllers i może być użyty do przechowywania współdzielonej logiki kontrolerów. BaseController rozszerza klasę Controller frameworka. Teraz, możemy zdefiniować routing do akcji kontrolera w ten sposób:

Route::get('user/{id}', 'UserController@showProfile');

Jeśli będziesz chciał zagnieżdżać lub używać w swoich kontrolerach przestrzeni nazw, po prostu użyj pełnych nazw dla klasy w routingu:

Route::get('foo', 'Namespace\FooController@method');

Możesz równiez określić nazwy dla routingu kontrolera:

Route::get('foo', array('uses' => 'FooController@method',
                    'as' => 'name'));

Aby wygenerować adres URL do akcji kontrolera, mozesz użyć metody URL::action:

$url = URL::action('FooController@method');

Aby uzyskać nazwę akcji dla kontrolera, która jest uruchomiona, skorzystaj z metody currentRouteAction:

$action = Route::currentRouteAction();

Filtry kontrolera

Filtry, podobnie jak "normalne" reguły routingu mogą być definiowane w routingu dla kontrolerów:

Route::get('profile', array('before' => 'auth',
      'uses' => 'UserController@showProfile'));

Masz możliwość określenia filtrów z poziomu kontrolera:

class UserController extends BaseController {

  /**
   * Instantiate a new UserController instance.
   */
  public function __construct()
  {
    $this->beforeFilter('auth');

    $this->beforeFilter('csrf', array('on' => 'post'));

    $this->afterFilter('log', array('only' =>
              array('fooAction', 'barAction')));
  }

}

Możesz również określić filtry za pomocą anonimowej funkcji:

class UserController extends BaseController {

  /**
   * Instantiate a new UserController instance.
   */
  public function __construct()
  {
    $this->beforeFilter(function()
    {
      //
    });
  }

}

Kontrolery RESTful

Laravel pozwala na łatwe zdefiniowanie pojedynczej reguly routingu, która obsłuży wszystkie akcje kontrolera, za pomocą prostej konwencji REST. Najpierw zdefiniuj regułę routingu przy pomocy metody Route::controller:

Definiowanie kontrolera RESTful

Route::controller('users', 'UserController');

Metoda controller przyjmuje dwa argumenty. Pierwszy, to bazowy adres URI, który kieruje do kontrolera. Drugi parametr jest nazwą klasy kontrolera. Teraz wystarczy dodać metody do swojego kontrolera, poprzedzając każdą z nich metodą HTTP, której mają odpowiadać:

class UserController extends BaseController {

  public function getIndex()
  {
    //
  }

  public function postProfile()
  {
    //
  }

}

Metoda index będzie odpowiadać na główny adres URI obsługiwany przez kontroler, którym w tym przypadku jest users.

Jeśli akcja Twojego kontrolera składa się z wielu słów, możesz dostać się do danej akcji poprzez zastosowanie "myślnika" w adresie URI. Dla przykładu, poniższa akcja naszego kontrolera UserController, będzie dostępna dla adresu URI users/admin-profile:

public function getAdminProfile() {}

Kontrolery zasobów

Kontrolery zasobów pozwalaja na prostszą budowę kontrolerów RESTful wokół naszych zasobów. Dla przykładu, możesz utworzyć kontroler, który zarządza "zdjęciami" przechowywanymi przez Twoją aplikację. Za pomocą komendy Artisan controller:make i metody Route::resource, możemy szybko utworzyć taki kontroler.

Aby utworzyć kontroler z poziomu linni komend, wykonaj następujące polecenie:

php artisan controller:make PhotoController

Teraz możemy powiązać ścieżkę zasób z kontrolerem:

Route::resource('photo', 'PhotoController');

Ta pojedyncza deklaracja routingu, tworzy tak naprawdę wiele reguł, które obsługują wiele akcji RESTful do zasobu zdjęć. Podobnie sam kontroler - on też będzie miał już przygotowane metody dla każdej z akcji. Natomiast każda akcja będzie zawierała informację, który adres URI oraz metodę HTTP obsługuje.

Akcje obsługiwane przez kontroler zasobów

Verb | Path | Action | Route Name ----------|-----------------------|--------------|--------------------- GET | /resource | index | resource.index GET | /resource/create | create | resource.create POST | /resource | store | resource.store GET | /resource/{id} | show | resource.show GET | /resource/{id}/edit | edit | resource.edit PUT/PATCH | /resource/{id} | update | resource.update DELETE | /resource/{id} | destroy | resource.destroy

Czasami możesz potrzebować tylko pewien zakres akcji dla zasobu:

php artisan controller:make PhotoController --only=index,show

php artisan controller:make PhotoController --except=index

Możesz również określić zakres akcji, które ma obsługiwać routing:

Route::resource('photo', 'PhotoController',
        array('only' => array('index', 'show')));

Obsługa nieistniejących metod

Można zdefiniować metodę catch-all, która będzie wywoływana, kiedy pożądana metoda nie znajduje się w danym kontrolerze. Taka metoda powinna nosić nazwę missingMethod i jako swój jedyny argument przyjmować tablicę parametrów:

Definiowanie metody catch-all

public function missingMethod($parameters)
{
  //
}
Fork me on GitHub