Laravel - polska dokumentacja

Nieoficjalne tłumaczenie dla wersji 4.0

Zdarzenia

Podstawowe użycie

Klasa Event w Laravel dostarcza prostą implementację wzorca obserwatora. Dzięki temu mamy możliwość rejestrowania i uruchamiania zdarzeń w naszej aplikacji.

Rejestrowanie zdarzenia

Event::listen('user.login', function($user)
{
  $user->last_login = new DateTime;

  $user->save();
});

Uruchamianie zdarzenia

$event = Event::fire('user.login', array($user));

Możesz również określić priorytet podczas rejestracji zdarzenia. Obserwatory o większym priorytecie będą uruchamiane wcześniej, natomiast te o tym samym priorytecie będą uruchamiane w kolejności ich deklarowania.

Rejestrowanie zdarzenia z priorytetem

Event::listen('user.login', 'LoginHandler', 10);

Event::listen('user.login', 'OtherHandler', 5);

Czasami możesz nie chcieć, aby dane zdarzenie było nadal widoczne dla innych obserwetorów. W takim wypadku wystarczy, że zwrócisz wartość false:

Zatrzymanie propagacji zdarzenia

Event::listen('user.login', function($event)
{
  // Handle the event...

  return false;
});

Obserwatory wildcard

Kiedy rejestrujesz obserwator dla zdarzenia, możesz wykorzystać gwiazdkę, aby określić wildcard:

Rejestrowanie zdarzenia wildcard

Event::listen('foo.*', function($param, $event)
{
  // Handle the event...
});

Ten obserwator, będzie obsługiwał wszystkie zdarzenia, które zaczynają się od foo.. Zwróć uwagę, że pełna nazwa zdarzenia jest przypisana jako ostatni argument.

Używanie klas jako obserwatorów

W niektórych przypadkach, możesz chcieć użyć klasy zamiast anonimowej funkcji, aby obsłużyć zdarzenie. Można to osiągnąć za pomocą kontenera IoC, który pozwala na skorzystanie ze wstrzykiwania zależności.

Rejestrowanie obserwatora dla klasy

Event::listen('user.login', 'LoginHandler');

Domyślnie dla klasy LoginHandle, zostanie wywołana metoda handle:

Definiowanie klasy obserwatora

class LoginHandler {

  public function handle($data)
  {
    //
  }

}

Jeśli nie chcesz używać domyślnej metody handle, możesz określić metodę, która ma zostać zarejestrowana:

Określanie metody do zarejestrowania

Event::listen('user.login', 'LoginHandler@onLogin');

Kolejkowanie zdarzeń

Przy użyciu metod queue i flush, możesz "kolejkować" zdarzenia do uruchomienia, ale nie uruchamiać ich od razu:

Rejestrowanie zdarzenia do zakolejkowania

Event::queue('foo', array($user));

Rejestrowanie Flushera dla zdarzenia

Event::flusher('foo', function($user)
{
  //
});

Na koniec, możesz uruchomić "flushera" i przekazać wszystkie zakolejkowane zdarzenia za pomocą metody flush:

Event::flush('foo');

Subskrybenci zdarzenia

Subskrybenci zdarzenia, to klasy, które które można zapisać do wielu zdarzeń z poziomu samej klasy. Sybskrybencji, powinni mieć zdefiniowaną metodę subscribe, do której zostanie przekazana instancja dispatchera event:

Definiowanie subskrybenta zdarzenia

class UserEventHandler {

  /**
   * Handle user login events.
   */
  public function onUserLogin($event)
  {
    //
  }

  /**
   * Handle user logout events.
   */
  public function onUserLogout($event)
  {
    //
  }

  /**
   * Register the listeners for the subscriber.
   *
   * @param Illuminate\Events\Dispatcher $events
   * @return array
   */
  public function subscribe($events)
  {
    $events->listen('user.login', 'UserEventHandler@onUserLogin');

    $events->listen('user.logout', 'UserEventHandler@onUserLogout');
  }

}

Kiedy subskrybent zostanie zdefiniowany, może zostać zarejestrowany przy pomocy klasy Event.

Rejestrowanie subskrybenta zdarzeń

$subscriber = new UserEventHandler;

Event::subscribe($subscriber);
Fork me on GitHub