Laravel - polska dokumentacja

Nieoficjalne tłumaczenie dla wersji 4.0

Fasady

Wprowadzenie

Fasady dostarczają "statyczny" interfejs dla klas, które są dostępne w kontenerze IoC aplikacji. Laravel ma wiele fasad, a Ty prawdopodobnie korzystałeś z nich nawet o tym nie wiedząc!

Okazjonalnie, możesz chcieć utworzyć swoją własną fasadę, dla aplikacji lub pakietu. Zobaczmy więc na czym polega cały koncept, budowa i użytkowanie takich klas.

Uwaga: Przed zagłębieniem się w temat fasad, zalecamy wcześniejsze, dokładne zapoznanie się z tym jak działa kontener IoC w Laravel.

Wyjaśnienie

W koncepcji aplikacji Laravel, fasada jest klasą która umożliwia dostęp do obiektu z kontenera. Mechanizm, który to umożliwia znajduje się w klasie Facade. Fasady Laravel i wszystkie niestandardowe fasady, które sam stworzysz, będą rozszerzać bazową klasę Facade.

Twoja klasa fasady musi mieć zaimplementowaną jedynie pojedynczą metodę: getFacadeAccessor. Zadaniem metody getFacadeAccessor jest określenie co otrzymamy z kontenera. Bazowa klasa Fasade używa magicznej metody __callStatic(), aby odwołać się z Twojej fasady do porządanego obiektu.

Praktyczne wykorzystanie

W przykładzie poniżej, wykonywane jest odwołanie do systemu cache Laravel. Po spojrzeniu na kod, można odnieść wrażenie, że wywoływana jest metoda statyczna get z klasy Cache.

$value = Cache::get('key');

Jednak jeśli spojrzymy na klasę Illuminate\Support\Facades\Cache zauważymy, że nie istnieje metoda statyczna get:

class Cache extends Facade {

  /**
   * Get the registered name of the component.
   *
   * @return string
   */
  protected static function getFacadeAccessor() { return 'cache'; }

}

Klasa Cache, rozszerza klasę bazową Facade i definiuje metodę getFacadeAccessor(). Pamiętaj, że zadaniem tej metody jest zwrócenie nazwy bindowania IoC.

Kiedy użytkownik odwołuje się do jakiejkolwiek statycznej metody dla fasady Cache, Laravel zwraca bindowanie cache z kontenera IoC i uruchamia żądaną metodę (w tym przypadku get) z tego obiektu.

tak więc, nasze wywołanie Cache::get, może zostać przepisane jako:

$value = $app->make('cache')->get('key');

Tworzenie fasad

Tworzenie fasady dla Twojej własnej aplikacji lub pakietu jest proste. Potrzebujesz jedynie 3 rzeczy:

Spójrzmy na przykład. Mamy tutaj klasę zdefiniowaną jako PaymentGateway\Payment.

namespace PaymentGateway;

class Payment {

  public function process()
  {
    //
  }

}

Musimy być w stanie zwrócić tę klasę z kontenera IoC. Dodajmy więc bindowanie:

App::bind('payment', function()
{
  return new \PaymentGateway\Payment;
});

Świetnym miejscem na rejestrację tego bindowania, byłoby stworzenie nowego providera usług o nazwie PaymentServiceProvider i dodanie bindowania do metody register. Możesz wtedy skonfigurować Laravel, aby ładowało Twojego providera usług z pliku konfiguracyjnego app/config/app.php.

Następnie, możemy utworzyć naszą własną klasę fasady:

use Illuminate\Support\Facades\Facade;

class Payment extends Facade {

  protected static function getFacadeAccessor() { return 'payment'; }

}

Na koniec, jeśli chcemy, możemy dodać alias dla naszej fasady do tablicy aliases w pliku konfiguracyjnym app/config/app.php. Teraz, możemy wywołać metodę process jako instancję klasy Payment.

Payment::process();

Uwaga dotycząca automatycznego ładowania aliasów

Klasy w tablicy aliases nie są dostępne w niektorych instancjach ponieważ PHP nie będzie próbował automatycznie ładować klas o niezdefiniowanym typowaniu. Jeśli \ServiceWrapper\ApiTimeoutException ma alias ApiTimeoutException, to catch(ApiTimeoutException $e) poza przestrzenią nazw \ServiceWrapper nigdy nie uruchomi wyjątku, nawet jeśli ten wyjątek nastapi. Podobnym problem występuje w Modelach, które są typowane do klasy aliasu. Jedynym obejściem jest zapomnienie o aliasach i skorzystanie z use przy klasach, które chcesz typować na górze każdego pliku, który go potrzebuje.

Mocking fasad

Testowanie jest ważnym powodem, dla którego fasady działają w taki, a nie inny sposób. Właściwie tesowanie jest głównym powodem dla którego fasady w ogóle istnieją. Po więcej informacji zajrzyj do sekcji mocking fasad w dokumentacji.

Fork me on GitHub