Laravel - polska dokumentacja

Nieoficjalne tłumaczenie dla wersji 4.0

Funkcje pomocnicze

Tablice

array_add

Funkcja array_add dodaje podaną parę klucz / wartość do tablicy, o ile dany klucz nie istnieje już w tablicy.

$array = array('foo' => 'bar');

$array = array_add($array, 'key', 'value');

array_divide

Funkcja array_divide zwraca dwie tablice. Jedna zawiera klucze, a druga wartości oryginalnej tablicy.

$array = array('foo' => 'bar');

list($keys, $values) = array_divide($array);

array_dot

Funkcja array_dot spłaszcza wielowymiarową tablicę do tablicy jednowymiarowej, która używa notacji "kropkowej", aby określić poziom zagnieżdżenia.

$array = array('foo' => array('bar' => 'baz'));

$array = array_dot($array);

// array('foo.bar' => 'baz');

array_except

Funkcja array_except usuwa podaną parę klucz / wartość z tablicy

$array = array_except($array, array('keys', 'to', 'remove'));

array_fetch

Funkcja array_fetch zwraca spłaszczoną tablicę zawierającą zaznaczony, zagnieżdżony elementy.

$array = array(array('name' => 'Taylor'), array('name' => 'Dayle'));

var_dump(array_fetch($array, 'name'));

// array('Taylor', 'Dayle');

array_first

Funkcja array_first zwraca pierwszy element tablicy, który spełnia określony warunek.

$array = array(100, 200, 300);

$value = array_first($array, function($key, $value)
{
    return $value >= 150;
});

Domyślna wartość może zostać przypisana jako trzeci parametr:

$value = array_first($array, $callback, $default);

array_flatten

Funkcja array_flatten spłaszczy wielowymiarową tablicę do tablicy jednowymiarowej.

$array = array('name' => 'Joe', 'languages' => array('PHP', 'Ruby'));

$array = array_flatten($array);

// array('Joe', 'PHP', 'Ruby');

array_forget

Funkcja array_forget usunie podaną parę klucz / wartość z głęboko zagnieżdżonej tablicy, przy pomocy notacji "kropkowej".

$array = array('names' => array('joe' => array('programmer')));

$array = array_forget($array, 'names.joe');

array_get

Funkcja array_get zwróci wartość z głęboko zagnieżdżonej tablicy, przy pomocy notacji "kropkowej".

$array = array('names' => array('joe' => array('programmer')));

$value = array_get($array, 'names.joe');

array_only

Funkcja array_only zwróci tylko określoną parę klucz / wartość z tablicy.

$array = array('name' => 'Joe', 'age' => 27, 'votes' => 1);

$array = array_only($array, array('name', 'votes'));

array_pluck

Funkcja array_pluck zwróci tylko listę podanych par klucz / wartość z tablicy.

$array = array(array('name' => 'Taylor'), array('name' => 'Dayle'));

$array = array_pluck($array, 'name');

// array('Taylor', 'Dayle');

array_pull

Funkcja array_pull zwróci daną parę klucz / wartość z tablicy oraz jednocześnie usunie ją z niej.

$array = array('name' => 'Taylor', 'age' => 27);

$name = array_pull($array, 'name');

array_set

Funkcja array_set ustawi wartość w głęboko zagnieżdżonej tablicy, przy pomocy notacji "kropkowej".

$array = array('names' => array('programmer' => 'Joe'));

array_set($array, 'names.editor', 'Taylor');

array_sort

Funkcja array_sort posortuje tablicę według wyników z anonimowej funkcji.

$array = array(
    array('name' => 'Jill'),
    array('name' => 'Barry'),
);

$array = array_values(array_sort($array, function($value)
{
    return $value['name'];
}));

head

Zwraca pierwszy element w tablicy. Przydatne przy chainingu metod w PHP 5.3.x.

$first = head($this->returnsArray('foo'));

last

Zwraca ostatni element w tablicy. Przydatne przy chainingu metod.

$last = last($this->returnsArray('foo'));

Ścieżki

app_path

Zwraca pełną ścieżkę do folderu application.

base_path

Zwraca pełną ścieżkę do głównego folderu, w którym zainstalowano aplikację.

public_path

Zwraca pełną ścieżkę do folderu public.

storage_path

Zwraca pełną ścieżkę do folderu application/storage.

Ciągi

camel_case

Zamienia podany ciąg na postać camelCase.

$camel = camel_case('foo_bar');

// fooBar

class_basename

Zwraca nazwę klasy z danej klasy, bez przestrzeni nazw.

$class = class_basename('Foo\Bar\Baz');

// Baz

e

Uruchamia funkcję htmlentites dla danego ciągu, ze wsparciem dla UTF-8.

$entities = e('<html>foo</html>');

ends_with

Określa, czy dany ciąg kończy się danym ciągiem.

$value = ends_with('This is my name', 'name');

snake_case

Zamienia dany ciąg na postać snake_case.

$snake = snake_case('fooBar');

// foo_bar

starts_with

Określa, czy dany ciąg zaczyna się danym ciągiem.

$value = starts_with('This is my name', 'This');

str_contains

Określa, czy dany ciąg zawiera dany ciąg.

$value = str_contains('This is my name', 'my');

str_finish

Dodaje pojedyncze wystąpienie do danego ciągu. Usuwa dodatkowe wystąpienia.

$string = str_finish('this/string', '/');

// this/string/

str_is

Określa, czy dany ciąg pasuje do podanego wzoru. Gwiazdka może być użyta jako wildcard.

$value = str_is('foo*', 'foobar');

str_plural

Zamienia ciąg na wersję w liczbie mnogiej (tylko dla języka angielskiego)

$plural = str_plural('car');

str_random

Generuje losowy ciąg o podanej długości.

$string = str_random(40);

str_singular

Zamienia ciąg na wersję w liczbie pojedynczej (tylko dla języka angielskiego)

$singular = str_singular('cars');

studly_case

Zamienia podany ciąg na postać StudlyCase.

$value = studly_case('foo_bar');

// FooBar

trans

Tłumaczy podaną linię. Alias dla Lang::get.

$value = trans('validation.required'):

trans_choice

Tłumaczy podaną linię, biorąc pod uwagę odmianę. Alias dla Lang::choice.

$value = trans_choice('foo.bar', $count);

Adresy URL

action

Generuje adres URL do podanej akcji kontrolera.

$url = action('HomeController@getIndex', $params);

asset

Generuje adres URL dla zasobu.

$url = asset('img/photo.jpg');

link_to

Generuje link HTML dla podanego adresu URL.

echo link_to('foo/bar', $title, $attributes = array(), $secure = null);

linktoasset

Generuje link HTML do podanego zasobu.

echo link_to_asset('foo/bar.zip', $title, $attributes = array(), $secure = null);

linktoroute

Generuje link HTML do podanego routingu.

echo link_to_route('route.name', $title, $parameters = array(), $attributes = array());

linktoaction

Generuje link HTML do podanej akcji kontrolera.

echo link_to_action('HomeController@getIndex', $title, $parameters = array(), $attributes = array());

secure_asset

Generuje link HTML do podanego zasobu przy użyciu HTTPS.

echo secure_asset('foo/bar.zip', $title, $attributes = array());

secure_url

Generuje pełny adres URL do podanej ścieżki przy pomocy HTTPS.

echo secure_url('foo/bar', $parameters = array());

url

Generuje pełny adres URL do podanej ścieżki

echo url('foo/bar', $parameters = array(), $secure = null);

Różne

csrf_token

Zwraca wartość aktualnego tokenu CSRF.

$token = csrf_token();

dd

Zrzuca podaną wartość i kończy wykonywanie skryptu.

dd($value);

value

Jeśli podana wartość jest anonimową funkcją, zwraca wartość zwroconą przez anonimową funkcję. W innym wypadku, zwraca wartość.

$value = value(function() { return 'bar'; });

with

Zwraca podany obiekt. Przydatne przy chainingu metod dla konstruktorów w PHP 5.3.x.

$value = with(new Foo)->doWork();
Fork me on GitHub