Laravel - polska dokumentacja

Nieoficjalne tłumaczenie dla wersji 4.0

Formularze i HTML

Otwieranie formularza

Otwieranie formularza

{{ Form::open(array('url' => 'foo/bar')) }}
  //
{{ Form::close() }}

Domyślnie, użyta zostanie metoda POST; jednak możesz określić metodę samodzielnie:

echo Form::open(array('url' => 'foo/bar', 'method' => 'put'))

Uwaga: Ponieważ formularze HTML wspierają jedynie metody POST i GET, to metody PUT i DELETE będą emulowane poprzez automatyczne dodanie ukrytego pola _method w Twoim formularzu.

Możesz również otworzyć formularz, który będzie kierował do nazwanej reguły routingu lub akcji kontrolera:

echo Form::open(array('route' => 'route.name'))

echo Form::open(array('action' => 'Controller@method'))

Możesz też dołączać parametry dla routingu:

echo Form::open(array('route' => array('route.name', $user->id)))

echo Form::open(array('action' => array('Controller@method', $user->id)))

Jeśli Twój formularz ma obsługiwać wgrywanie plików, musisz dodać opcję files do swojej tablicy:

echo Form::open(array('url' => 'foo/bar', 'files' => true))

Ochrona CSRF

Laravel dostarcza łatwy sposób na ochronę Twojej aplikacji przed cross-site request forgeries. Najpierw, w Twojej sesji umieszczany jest losowy token. Nie przejmuj się, wszystko odbywa się automatycznie. Token CSRF będzie dodawany do Twoich formularzy automatycznie, jako ukryte pole. Jednak, jeśli chciałbyś sam wygenerować kod HTML dla ukrytego pola, możesz skorzystać z metody token:

Dodawanie tokenu CSRF do formularza

echo Form::token();

Dołączanie filtra CSRF do reguły routingu

Route::post('profile', array('before' => 'csrf', function()
{
  //
}));

Bindowanie formularza modelem

Często będziesz chciał wypelnić formularz na podstawie zawartości modelu. Aby to zrobić, możesz użyć metody Form::model:

Otwieranie formularza modelu

echo Form::model($user, array('route' => array('user.update', $user->id)))

Jeśli teraz wygenerujesz element formularza, jak np. pole tekstowe, to wartość z modelu, która odpowiada nazwie pola zostanie automatycznie ustawiona, jako wartośc tego pola. Tak więc dla przykładu, jeśli pole tekstowe ma nazwę email, to zostanie podstawiona wartość z modelu z atrybutu o nazwie email. To jednak nie wszystko! Jeśli w sesji, w danych flash istnieje element, który odpowiada nazwie pola, to zostanie on ustawiony jako wartość tego pola, a nie atrybut z modelu. Tak więc, kolejność priorytetów wygląda następująco: Now, when you generate a form element, like a text input, the model's value matching the field's name will automatically be set as the field value. So, for example, for a text input named email, the user model's email attribute would be set as the value. However, there's more! If there is an item in the Session flash data matching the input name, that will take precedence over the model's value. So, the priority looks like this:

 1. Dane flash sesji (stare dane wejściowe)
 2. Bezpośrednio przekazana wartość
 3. Atrybut z modelu

To pozwala na szybką budowę formularzy, które nie tylko pobierają wartości z modelu, ale są również w łatwy sposób wypełniane ponownie, kiedy wystąpią błędy walidacji.

Uwaga: Kiedy używasz Form::model upewnij się, zamykasz swój formularz za pomocą Form::close!

Pola label

Generowanie elementu label

echo Form::label('email', 'E-Mail Address');

Określanie dodatkowych atrybutów HTML

echo Form::label('email', 'E-Mail Address', array('class' => 'awesome'));

Uwaga: Po stworzeniu pola label, każdy element formularza o nazwie odpowiadającej nazwie pola label otrzyma automatycznie ID odpowiadający nazwie pola label.

Pola text, textarea, password i hidden

Generowanie pola text

echo Form::text('username');

Określanie domyślnej wartości

echo Form::text('email', 'example@gmail.com');

Uwaga: Metody hidden i textarea działają na tej samej zaszadzie, co metoda text.

Generowanie pola password

echo Form::password('password');

Generowanie innych pól formularza

echo Form::email($name, $value = null, $attributes = array());
echo Form::file($name, $attributes = array());

Pola checkbox i radio

Generowanie pola checkbox lub radio

echo Form::checkbox('name', 'value');

echo Form::radio('name', 'value');

Generowanie zaznaczonego pola checkbox lub radio

echo Form::checkbox('name', 'value', true);

echo Form::radio('name', 'value', true);

Pole file

Generowanie pola file

echo Form::file('image');

Listy dropdown

Generowanie listy dropdown

echo Form::select('size', array('L' => 'Large', 'S' => 'Small'));

Generowanie listy dropdown z zaznaczoną domyślną wartością

echo Form::select('size', array('L' => 'Large', 'S' => 'Small'), 'S');

Generowanie pogrupowanej listy

echo Form::select('animal', array(
  'Cats' => array('leopard' => 'Leopard'),
  'Dogs' => array('spaniel' => 'Spaniel'),
));

Przyciski

Generowanie przycisku submit

echo Form::submit('Click Me!');

Uwaga: Musisz utworzyć emenent button? Skorzystaj z metody button. Działa ona na tej samej zasadzie, co metoda submit.

Tworzenie makr

Łatwo jest definiować swoje własne helpery dla klasy formularza, które nazywają się "makra". Oto jak to działa. Najpierw zarejestruj makro poprzez podanie nazwy w anonimowej funkcji:

Rejestrowanie makra dla formularza

Form::macro('myField', function()
{
  return '<input type="awesome">';
});

Teraz możesz wywołać swoje makro poprzez użycie jego nazwy:

Wywoływanie makra formularza

echo Form::myField();
Fork me on GitHub