Laravel - polska dokumentacja

Nieoficjalne tłumaczenie dla wersji 4.0

Redis

Wstęp

Redis jest otwartym, zaawansowanym zbiorem typu klucz-wartość.Często jest porównywany z serwerem struktur danych z powodu kluczy które mogą przechowywać strings, hashes, lists, sets, and sorted sets.

Redis is an open source, advanced key-value store. It is often referred to as a data structure server since keys can contain strings, hashes, lists, sets, and sorted sets.

Note: Jeżeli masz zainstalowane rozszerzenie (Redis PHP) za pomocą PECL, będziesz musiał zmienić alias dla niego w pliku app/config/app.php.

Note: If you have the Redis PHP extension installed via PECL, you will need to rename the alias for Redis in your app/config/app.php file.

Konfiguracja

Konfiguracja Redis dla aplikacji przechowywana jest w pliku app/config/database.php. W pliku tym znajdziesz tablicę redis zawierającą serwery Redis używane przez aplikacje:

The Redis configuration for your application is stored in the app/config/database.php file. Within this file, you will see a redis array containing the Redis servers used by your application:

'redis' => array(

  'cluster' => true,

  'default' => array('host' => '127.0.0.1', 'port' => 6379),

),

Konfiguracja domyślnego serwera powinna być wystarczająca dla wersji deweloperskiej. Aczkolwiek, możesz dowolnie zmieniać ustaweiania w zależności od własnego środowiska. Po prostu nadaj każdemu serwerowi Redis nazwę i ustaw odpowiedni host i port używany przez serwer.

The default server configuration should suffice for development. However, you are free to modify this array based on your environment. Simply give each Redis server a name, and specify the host and port used by the server.

The cluster option will tell the Laravel Redis client to perform client-side sharding across your Redis nodes, allowing you to pool nodes and create a large amount of available RAM. However, note that client-side sharding does not handle failover; therefore, is primarily suited for cached data that is available from another primary data store.

Jeżeli Twój serwer Redis wymaga uwierzetelniania, możesz ustawić hasło dodając wartość z kluczem password do tablicy konfigurującą dostęp do serwera.

If your Redis server requires authentication, you may supply a password by adding a password key / value pair to your Redis server configuration array.

Używanie

Możesz pobrać instancję Redis wywołuąc metodę Redis::conection:

You may get a Redis instance by calling the Redis::connection method:

$redis = Redis::connection();

To pozowli Ci na pobranie zwykłej domyślnej instancji serwera Redis. Jeżeli nie używasz klastrowania po stronie serwera, możesz przekazać nazwę serwera do metody connection aby uzyskać dostęp do wybranego serwera z konfiguracji:

This will give you an instance of the default Redis server. If you are not using server clustering, you may pass the server name to the connection method to get a specific server as defined in your Redis configuration:

$redis = Redis::connection('other');

Kiedy masz instancję klienta Redis, możesz użyć dowolnej komendy Redis. Laravel używa metod magicznych aby przekazać komendy do serwera Redis:

$redis->set('name', 'Taylor');

$name = $redis->get('name');

$values = $redis->lrange('names', 5, 10);

Zauważ jak argumenty komend są przekazywane do magicznej metody. Oczywiście nie jesteś zmuszony do używanai metod magicznych, możesz także używać komend za pomocą metody command:

$values = $redis->command('lrange', array(5, 10));

W momencie kiedy wywołujesz komendy dla domyślnego połączenia, używaj po prostu statycznych metod magicznych dla klasy Redis:

Redis::set('name', 'Taylor');

$name = Redis::get('name');

$values = Redis::lrange('names', 5, 10);

Note: Sterowniki Redis cache i session są zawarte w Laravel.

Pipelining

Pipelining should be used when you need to send many commands to the server in one operation. To get started, use the pipeline command:

Piping Many Commands To Your Servers

Redis::pipeline(function($pipe)
{
  for ($i = 0; $i < 1000; $i++)
  {
    $pipe->set("key:$i", $i);
  }
});
Fork me on GitHub